1. Tài chính & Đầu tư

Báo cáo tài chính nào là quan trọng nhất?

Theo mọi người, trong 1 công ty thì báo cáo tài chính nào quan trọng nhất?

Từ khóa: tài chính & đầu tư

Trong báo cáo tài chính của một công ty thì có cả: báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo thu nhập, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bảng cân đối kế toán. Phần nào cũng quan trọng và một công ty phải có đầy đủ tất cả những loại báo cáo này. Mình nhớ hồi trước mình có được học riêng hẳn một môn đó là "phân tích báo cáo tài chính" - sẽ học cách đọc báo cáo tài chính, các con số nói lên điều gì,....

Trả lời

Trong báo cáo tài chính của một công ty thì có cả: báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo thu nhập, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bảng cân đối kế toán. Phần nào cũng quan trọng và một công ty phải có đầy đủ tất cả những loại báo cáo này. Mình nhớ hồi trước mình có được học riêng hẳn một môn đó là "phân tích báo cáo tài chính" - sẽ học cách đọc báo cáo tài chính, các con số nói lên điều gì,....