"Biết người biết ta trăm trận trăm thắng" vậy làm thế nào biết người, làm thế nào biết ta?

Từ khóa: binh pháp, chiến lược, Lịch sử, Sách

💛 Thích môn này mà chưa học. Mong thí chủ chỉ giáo!

..... " Biết người biết ta trăm trận trăm thắng". Theo riêng tớ,nó chỉ mang tính tương đối như câu " không phải ai đọc sách cũng thành công nhưng thử hỏi ai thành công mà chưa từng đọc sách".

Theo binh pháp cổ, giữa những cuộc giao chiến có những yếu tố chủ lực sau sẽ chi phối thắng bại:

Tướng tài..

Quy mô, binh lính

Vũ khí

Chiến lược , mưu kế....

Thời đó để thăm dò nội tình địch vô cùng khó bởi thế mới sinh ra câu "Biết người biêt ta trăm trân trăm thắng". Với mục đích nhắc nhở các tướng lĩnh trong việc dụng binh khiển tướng.

Biết ngưòi : là biết cái tầm của họ ví như số tướng,số binh. Quy mô , chiến lược, chiến thuật ,mưu kế của địch

Biết ta: là biết cái tầm của mình trước cái tầm của định để đưa ra được những giả định trước khi đại chiến nổ ra . Từ đó kịp thời đưa ra được những phương hướng chiến lược chống lại được âm mưu của địch.

Nói vậy nhưng ngưòi tài khăp nơi , không dễ gì mà có thể thông thuộc mọi việc. Nếu xưa nước Thục có Gia Cát Lượng là khổng minh tái thế chẳng phải nước Ngụy cũng có Tư Mã Ý hay sao?

Áp dụng câu nói trên vào thời hiện đại. Một người , một chủ thể kinh tế , một đất nước luôn biết đánh giá đối thủ trước mọi trận chiến chưa chắc đã thành công,nhưng nếu không áp dụng phương pháp đó thì chắc chắn thất bại.

💙 Và làm thế nào để biết được thì nó còn tùy vào chiến lược của mỗi người

Trả lời

💛 Thích môn này mà chưa học. Mong thí chủ chỉ giáo!

..... " Biết người biết ta trăm trận trăm thắng". Theo riêng tớ,nó chỉ mang tính tương đối như câu " không phải ai đọc sách cũng thành công nhưng thử hỏi ai thành công mà chưa từng đọc sách".

Theo binh pháp cổ, giữa những cuộc giao chiến có những yếu tố chủ lực sau sẽ chi phối thắng bại:

Tướng tài..

Quy mô, binh lính

Vũ khí

Chiến lược , mưu kế....

Thời đó để thăm dò nội tình địch vô cùng khó bởi thế mới sinh ra câu "Biết người biêt ta trăm trân trăm thắng". Với mục đích nhắc nhở các tướng lĩnh trong việc dụng binh khiển tướng.

Biết ngưòi : là biết cái tầm của họ ví như số tướng,số binh. Quy mô , chiến lược, chiến thuật ,mưu kế của địch

Biết ta: là biết cái tầm của mình trước cái tầm của định để đưa ra được những giả định trước khi đại chiến nổ ra . Từ đó kịp thời đưa ra được những phương hướng chiến lược chống lại được âm mưu của địch.

Nói vậy nhưng ngưòi tài khăp nơi , không dễ gì mà có thể thông thuộc mọi việc. Nếu xưa nước Thục có Gia Cát Lượng là khổng minh tái thế chẳng phải nước Ngụy cũng có Tư Mã Ý hay sao?

Áp dụng câu nói trên vào thời hiện đại. Một người , một chủ thể kinh tế , một đất nước luôn biết đánh giá đối thủ trước mọi trận chiến chưa chắc đã thành công,nhưng nếu không áp dụng phương pháp đó thì chắc chắn thất bại.

💙 Và làm thế nào để biết được thì nó còn tùy vào chiến lược của mỗi người

Chắc là như Arminius người Cherusci. Biết người La Mã, được giáo dục bởi người La Mã, nói tiếng Latinh, dẫn quân La Mã được. Như thế, Arminius hẳn là "biết người", và rành hết binh thư chiến lược của người La Mã để mà dễ dàng lừa và dập họ. Arminius cũng "biết ta", biết chính nguồn gốc mình, ngôn ngữ dân tộc, có thể lãnh đạo chính dân mình. Anh ta biết vị trí địa lý của đất Germania, biết dân mình có lợi ở địa trận nào.