Các bạn ơi, nên dùng app ghi chú nào trong hai cái đây - Quip or Evernote?

  1. Noron

Từ khóa: 

noron