Các cảm hứng lớn trong văn học thời kì từ TK X- XIV ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Cảm hứng dân tộc: xuyên suốt và chi phối thời trung đại và hiện đại. Là cảm hướng rất quan trọng của thời kì này. Cảm hứng tôn giáo: đậm nét, độc đáo và đặc sắc. Cảm hứng đạo lý, thế sự: đây là cảm hứng chính của văn học nhà Nho. Giai đoạn này, cảm hứng này bắt đầu xuất hiện và trở nên phổ biến cùng với sự lớn mạnh của lực lượng Nho sĩ trong xã hội. Cảm hứng nhân văn :bắt đầu định hình nhưng cũng quá mờ nhạt đến mức khó tìm thấy biểu hiện của nó.
Trả lời
Cảm hứng dân tộc: xuyên suốt và chi phối thời trung đại và hiện đại. Là cảm hướng rất quan trọng của thời kì này. Cảm hứng tôn giáo: đậm nét, độc đáo và đặc sắc. Cảm hứng đạo lý, thế sự: đây là cảm hứng chính của văn học nhà Nho. Giai đoạn này, cảm hứng này bắt đầu xuất hiện và trở nên phổ biến cùng với sự lớn mạnh của lực lượng Nho sĩ trong xã hội. Cảm hứng nhân văn :bắt đầu định hình nhưng cũng quá mờ nhạt đến mức khó tìm thấy biểu hiện của nó.