Các đề tài chính trong văn học Phật giáo thời Lý - Trần là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Các đề tài chính là: + Trực tiếp hoặc gián tiếp về giáo lý nhà Phật, + Đề tài thiên nhiên, + Đề tài con người , + Cuộc sống trần thế.
Trả lời
Các đề tài chính là: + Trực tiếp hoặc gián tiếp về giáo lý nhà Phật, + Đề tài thiên nhiên, + Đề tài con người , + Cuộc sống trần thế.