Các loại đá chính trên Trái Đất?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Gồm 3 loại đá: Magma, trầm tích, biến chất
Trả lời
Gồm 3 loại đá: Magma, trầm tích, biến chất