Các nhà tuyển dụng hunter trong cùng 1 lĩnh vực có liên hệ với nhau thông qua 1 nhóm, group nào không m.n hay cạnh tranh và không liên quan đến nhau?

  1. Hướng nghiệp

Từ khóa: 

hướng nghiệp

Chào bạn, đọc câu hỏi này của bạn, mình nghĩ đến một headhunt có kinh nghiệm là

Adele Doan
. Mình đã mời Adele chia sẻ, bạn đợi nhé.

Trả lời

Chào bạn, đọc câu hỏi này của bạn, mình nghĩ đến một headhunt có kinh nghiệm là

Adele Doan
. Mình đã mời Adele chia sẻ, bạn đợi nhé.

Buôn có bạn, bán có phường: Tất cả những người làm cùng nghề thường biết nhau. Đó là cách hiểu thị trường, hiểu đối thủ cạnh tranh, biết mình đang ở đâu để có cách triển khai công việc hợp lý để có thể tồn tại được trong nghề.

Bạn cùng phòng mình làm headhunt mảng Công nghệ. Nó nói mọi người cũng có thể gặp gỡ và trao đổi công việc với nhau, để có thông tin, thậm chí là chia sẻ những kỹ năng công việc để tuyển dụng người vào team Headhunt của mình. Mọi người cũng chia sẻ về các ứng viên để cảnh báo nhau rằng ứng viên nào đó tốt hay không...

Nên nói chung nếu bạn đang là nhà tuyển dụng headhunt thì bạn nên join các nhóm để học hỏi, thu thập thông tin, mở rộng vòng kết nối của mình...

Nếu bạn đang là ứng viên: hãy làm việc có tâm, nhà tuyển dụng luôn để mắt tới bạn bằng cách này hay cách khác.