1. Kiến thức chung

Cách lấy IMEI của thiết bị?

Chào Anh/Em đồng nghiệp;Có bạn nào biết cách để tự động lấy thông tin IMEI thực của thiết bị mà SIM đang lắp vào? lưu ý ko dùng face IMEI.

Câu hỏi mảng CNTT và Viễn thông!

Từ khóa: viễn thông, kiến thức chung