1. Phong cách sống

Cách tìm hiểu về Crush?

Từ khóa: phong cách sống
Trực tiếp hỏi

Trả lời

Trực tiếp hỏi

Chủ động nói chuyện với họ

Làm quen với gia đình họ rồi cả hàng xóm bạn bè của họ

Trò chuyện với họ
Tự tìm hiểu

Trực tiếp nói chuyện với họ