Cảnh huống ngôn ngữ là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Cảnh huống ngôn ngữ là tình hình tồn tại và hành chức của các ngôn ngữ hoặc các hình thức của ngôn ngữ trong phạm vi cộng đồng xã hội hay lãnh thổ. Cảnh huống ngôn ngữ có thể chỉ giới hạn trong phạm vi một ngôn ngữ hay một biến thể của ngôn ngữ, cũng có thể là của nhiều ngôn ngữ hoặc nhiều biến thể.
Trả lời
Cảnh huống ngôn ngữ là tình hình tồn tại và hành chức của các ngôn ngữ hoặc các hình thức của ngôn ngữ trong phạm vi cộng đồng xã hội hay lãnh thổ. Cảnh huống ngôn ngữ có thể chỉ giới hạn trong phạm vi một ngôn ngữ hay một biến thể của ngôn ngữ, cũng có thể là của nhiều ngôn ngữ hoặc nhiều biến thể.