"capitalize on" có nghĩa là gì?

  1. Ngoại ngữ

Từ khóa: 

ngoại ngữ

'Tận dụng' có vẻ gần nghĩa nhất. :)

Trả lời

'Tận dụng' có vẻ gần nghĩa nhất. :)

"Capital" (n) có nghĩa là vốn, khi chuyển thành dạng động từ là "Capitalize" - tạm dịch là "vốn hóa". Từ này không có nghĩa tương tự ở trong tiếng Việt (bản thân những từ như tận dụng, khai thác đều có nghĩa khác), vì thế cần tái định nghĩa "vốn hóa" là:

Hành động biến các nhân tố và yếu tố xung quanh thành "nguồn vốn" có lợi cho chủ thể.

Ví dụ:

We should capitalize on the current trend of Tiktok advertising. = Chúng ta cần "vốn hóa" xu hướng hiện tại trong việc quảng cáo trên nền tảng Tiktok.

"Capitalize" đồng nghĩa với "take use of" hoặc "exploit", v.v. Song nó lại mang sắc thái của một thuật ngữ hơn là từ vựng phổ thông.

Xin mời

Βικέντιος Nguyễn Duy Thiên
tham gia chia sẻ quan điểm của em nhé?

"Lợi dụng" hoặc "tận dụng" cái gì đó.