Chế độ thai sản của lao động nữ đang tham gia BHXH bắt buộc, mang thai đôi được 22 tuần tuổi nhưng cả hai thai đều bị chết lưu?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Tại khoản 3 Điều 10 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì đối với trường hợp lao động nữ mang thai đôi trở lên mà tất cả các thai đều chết lưu thì thời được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được thực hiện theo quy định tại Điều 33 của Luật bảo hiểm xã hội đối với từng thai chết lưu, không tính trùng thời gian hưởng, cụ thể: + 10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi; + 20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi; + 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi; + 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên. Căn cứ quy định nêu trên, lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa 50 ngày, tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần.
Trả lời
Tại khoản 3 Điều 10 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì đối với trường hợp lao động nữ mang thai đôi trở lên mà tất cả các thai đều chết lưu thì thời được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được thực hiện theo quy định tại Điều 33 của Luật bảo hiểm xã hội đối với từng thai chết lưu, không tính trùng thời gian hưởng, cụ thể: + 10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi; + 20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi; + 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi; + 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên. Căn cứ quy định nêu trên, lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa 50 ngày, tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần.