Chữ Hán trải qua các thời kỳ nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Sự phát triển chữ Hán trải qua rất nhiều thời kỳ và có thể được minh họa bằng một số chữ sau: Chữ Giáp Cốt → Chữ Kim → Chữ Triện → Chữ Lệ → Chữ Khải → Chữ Thư.
Trả lời
Sự phát triển chữ Hán trải qua rất nhiều thời kỳ và có thể được minh họa bằng một số chữ sau: Chữ Giáp Cốt → Chữ Kim → Chữ Triện → Chữ Lệ → Chữ Khải → Chữ Thư.