Chữ Hán chỉ sự là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Chữ Hán chỉ sự là phương pháp tạo chữ Hán bổ sung cho chữ tượng hình để ghi lại những từ biểu thị sự vật, hiện tượng, động tác rườm rà, phức tạp. Chữ chỉ sự khá linh hoạt trong biểu thị nội dung ý nghĩa của từ nhưng vẫn hạn chế trong việc biểu đạt nội dung ý nghĩa.
Trả lời
Chữ Hán chỉ sự là phương pháp tạo chữ Hán bổ sung cho chữ tượng hình để ghi lại những từ biểu thị sự vật, hiện tượng, động tác rườm rà, phức tạp. Chữ chỉ sự khá linh hoạt trong biểu thị nội dung ý nghĩa của từ nhưng vẫn hạn chế trong việc biểu đạt nội dung ý nghĩa.