Chữ Hán có cấu tạo thế nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Chữ Hán bắt nguồn từ Trung Quốc từ thời xa xưa dựa trên việc quan sát đồ vật xung quanh và vẽ thành dạng chữ tượng hình, chữ mang ý nghĩa. Chữ Hán gồm có các loại chữ sau: Chữ Tượng Hình; Chữ Chỉ Sự; Chữ Hội Ý; Chữ Hình Thanh; Chữ Chuyển Chú; Chữ Giả Tá.
Trả lời
Chữ Hán bắt nguồn từ Trung Quốc từ thời xa xưa dựa trên việc quan sát đồ vật xung quanh và vẽ thành dạng chữ tượng hình, chữ mang ý nghĩa. Chữ Hán gồm có các loại chữ sau: Chữ Tượng Hình; Chữ Chỉ Sự; Chữ Hội Ý; Chữ Hình Thanh; Chữ Chuyển Chú; Chữ Giả Tá.