Chữ hán có mấy quy tắc bút thuận ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Chữ Hán có 7 quy tắc bút thuận: - Ngang trước, sổ sau. - Phẩy trước, mác sau. - Trên trước, dưới sau. - Trái trước, phải sau. - Ngoài trước, trong sau. - Ngoài trước, trong sau, nét đóng sau cùng. - Giữa trước, hai bên sau.
Trả lời
Chữ Hán có 7 quy tắc bút thuận: - Ngang trước, sổ sau. - Phẩy trước, mác sau. - Trên trước, dưới sau. - Trái trước, phải sau. - Ngoài trước, trong sau. - Ngoài trước, trong sau, nét đóng sau cùng. - Giữa trước, hai bên sau.