Chuẩn mực xã hội là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Chuẩn mực xã hội là các quy tắc điều chỉnh, thước đo hành vi của cá nhân và nhóm mà được xã hội chia sẻ. Đó là những đòi hỏi, mong muốn của xã hội, là sự cụ thể hóa các giá trị xã hội, sự cụ thể hóa ở các nhóm khác nhau thường không giống nhau. Chuẩn mực xã hội thuộc kiến trúc thượng tầng.
Trả lời
Chuẩn mực xã hội là các quy tắc điều chỉnh, thước đo hành vi của cá nhân và nhóm mà được xã hội chia sẻ. Đó là những đòi hỏi, mong muốn của xã hội, là sự cụ thể hóa các giá trị xã hội, sự cụ thể hóa ở các nhóm khác nhau thường không giống nhau. Chuẩn mực xã hội thuộc kiến trúc thượng tầng.