Chức năng của thiết chế xã hội?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Chức năng cơ bản là: Điều hòa xã hội; Kiểm soát xã hội. Các chức năng của các thiết chế xã hội được thực hiện thông qua các nhiệm vụ. Thiết chế xã hội vốn là những mô hình hành vi được đa số thừa nhận là chuẩn và thực hiện theo. Nói cách khác, thiết chế đã đơn giản hóa tác phong hành động, lề lối tư duy của cá nhân. Mọi thành viên hành động theo thiết chế một cách tự động hóa. Thiết chế xã hội cũng là tập hợp các vai trò đã được chuẩn hóa
Trả lời
Chức năng cơ bản là: Điều hòa xã hội; Kiểm soát xã hội. Các chức năng của các thiết chế xã hội được thực hiện thông qua các nhiệm vụ. Thiết chế xã hội vốn là những mô hình hành vi được đa số thừa nhận là chuẩn và thực hiện theo. Nói cách khác, thiết chế đã đơn giản hóa tác phong hành động, lề lối tư duy của cá nhân. Mọi thành viên hành động theo thiết chế một cách tự động hóa. Thiết chế xã hội cũng là tập hợp các vai trò đã được chuẩn hóa