Chức năng, vai trò của tri thức chính trị học ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

a. Chức năng của chính trị học: - Chức năng lý luận: Cung cấp hệ thống khái niệm, quan điểm, lý thuyết, phương pháp luận nghiên cứu chính trị - Chức năng mô tả, giải thích các hiện tượng chính trị. - Chức năng khai sáng: tạo tri thức mới. - Chức năng ý thức hệ - Chức năng dự báo - Chức năng ứng dụng (công cụ) b. Vai trò của tri thức Chính trị học - Với bản thân, nghề nghiệp? - Với xã hội? - Với việc thưc thi quyền công dân?
Trả lời
a. Chức năng của chính trị học: - Chức năng lý luận: Cung cấp hệ thống khái niệm, quan điểm, lý thuyết, phương pháp luận nghiên cứu chính trị - Chức năng mô tả, giải thích các hiện tượng chính trị. - Chức năng khai sáng: tạo tri thức mới. - Chức năng ý thức hệ - Chức năng dự báo - Chức năng ứng dụng (công cụ) b. Vai trò của tri thức Chính trị học - Với bản thân, nghề nghiệp? - Với xã hội? - Với việc thưc thi quyền công dân?