Quan hệ giữa xã hội học với các khoa học khác là gì ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Xã hội học có tính độc lập tương đối của nó trong mối quan hệ với các khoa học khác. Có đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu cụ thể. Mối quan tâm của xã hội học đến các vấn đề xã hội cũng giống như nhiều ngành khoa học khác. Trên cơ sở tri thức của các lĩnh vực: thống kê-toán, tâm lý học, kinh tế học, chính trị học, khoa học tổ chức... sẽ chia sẻ, bổ sung, xây dựng chất lượng khoa học của từng lĩnh vực khoa học ngày càng hoàn thiện hơn nhằm đáp ứng các nhu cầu xã hội. Chủ nghĩa Duy vật lịch sửlà cơ sở phương pháp luân chung trong quá trình tiếp cận, nghiên cứu xã hội học.
Trả lời
Xã hội học có tính độc lập tương đối của nó trong mối quan hệ với các khoa học khác. Có đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu cụ thể. Mối quan tâm của xã hội học đến các vấn đề xã hội cũng giống như nhiều ngành khoa học khác. Trên cơ sở tri thức của các lĩnh vực: thống kê-toán, tâm lý học, kinh tế học, chính trị học, khoa học tổ chức... sẽ chia sẻ, bổ sung, xây dựng chất lượng khoa học của từng lĩnh vực khoa học ngày càng hoàn thiện hơn nhằm đáp ứng các nhu cầu xã hội. Chủ nghĩa Duy vật lịch sửlà cơ sở phương pháp luân chung trong quá trình tiếp cận, nghiên cứu xã hội học.