Chứng minh Văn hóa là tổng hợp mọi phương thức sinh hoạt (ứng xử, giao tiếp)?

  1. Văn hóa

Từ khóa: 

văn hóa

Bạn tham khảo Quan niệm của Hồ Chí Minh về văn hóa nhé:

“Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn hóa, nghệ thuật.v.v… những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó là văn hóa”..

Trả lời

Bạn tham khảo Quan niệm của Hồ Chí Minh về văn hóa nhé:

“Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn hóa, nghệ thuật.v.v… những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó là văn hóa”..