Chuyển đổi số khác gì tin học hóa?

  1. Chuyển đổi số

Từ khóa: 

digital transformation

,

chuyển đổi số

Theo mình chuyển đổi số là cấp độ cao hơn của tin học hoá. Tin học hoá là việc số hoá các quy trình nghiệp vụ đã có sẵn, chuyển lên môi trường số. Chuyển đổi số thì kỳ vọng sẽ làm thay đổi cả phương thức vận hành, sản xuất kinh doanh đã có sẵn.

Trả lời

Theo mình chuyển đổi số là cấp độ cao hơn của tin học hoá. Tin học hoá là việc số hoá các quy trình nghiệp vụ đã có sẵn, chuyển lên môi trường số. Chuyển đổi số thì kỳ vọng sẽ làm thay đổi cả phương thức vận hành, sản xuất kinh doanh đã có sẵn.

Mình tự hiểu đơn giản một cách dân dã nhất thì "chuyển đổi số" là áp dụng công nghệ thông tin vào cuộc sống hàng ngày. Còn "tin học hoá" thì nó cũng tương tự nhưng chỉ áp dụng cho một số đối tượng nhất định.