Chuyên ngành Korea Học khác gì với chuyên ngành tiếng Hàn Quốc?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Chuyên ngành Korea Học là chuyên ngành thiên về nghiên cứu lịch sử, địa lý, văn hóa, kinh tế, chính trị,… về Nam và Bắc Hàn. Không chỉ được dạy tiếng Hàn Quốc mà chuyên ngành còn trang bị cho sinh viên những kiến thức về cơ sở lý luận và nghiên cứu khoa học về Korea. Chuyên ngành vẫn chuyên sâu nhiều về nghiên cứu hơn là chỉ dạy tiếng Hàn Quốc cho sinh viên.
Trả lời
Chuyên ngành Korea Học là chuyên ngành thiên về nghiên cứu lịch sử, địa lý, văn hóa, kinh tế, chính trị,… về Nam và Bắc Hàn. Không chỉ được dạy tiếng Hàn Quốc mà chuyên ngành còn trang bị cho sinh viên những kiến thức về cơ sở lý luận và nghiên cứu khoa học về Korea. Chuyên ngành vẫn chuyên sâu nhiều về nghiên cứu hơn là chỉ dạy tiếng Hàn Quốc cho sinh viên.