Đối với bướu cổ dịch tể, để đánh giá sự trầm trọng của thiếu hụt iode, cần xét nghiệm nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Tính tỉ lệ iode niệu/créatinine niệu
Trả lời
Tính tỉ lệ iode niệu/créatinine niệu