Bạn có biết hết Thủ đô Việt Nam trong lịch sử?

  1. Lịch sử


Từ khóa: 

sử việt

,

thủ đô việt nam

,

lịch sử

Chi tiết đấy, nhà Mạc có thành Bản Phủ, và cũng có một thành rất nổi tiếng là Nà Lữ.

Trả lời

Chi tiết đấy, nhà Mạc có thành Bản Phủ, và cũng có một thành rất nổi tiếng là Nà Lữ.

Những nội dung này hữu ích quá mà khó tìm quá, hy vọng có thể dễ tìm hơn :(

khá đầy đủ