Có cả thảy bao nhiêu loài chim trên thế giới và ở nước ta?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Các chuyên gia về chim cho biết toàn thế giới có 9021 loài chim, ở Trung Quốc có 1186 loài. Ở nước ta đã điều tra được 767 loài (thuộc 310 chi, 69 họ và 220 bộ trong lớp chim).
Trả lời
Các chuyên gia về chim cho biết toàn thế giới có 9021 loài chim, ở Trung Quốc có 1186 loài. Ở nước ta đã điều tra được 767 loài (thuộc 310 chi, 69 họ và 220 bộ trong lớp chim).