Có những biện phát tu từ nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

* So sánh * Nhân hoá * Ẩn dụ * Hoán dụ * Phóng đại * Nói giảm Nói tránh * Phép đối * Điệp từ * Điệp ngữ * Liệt kê * Câu hỏi tu từ * Đảo ngữ * Chơi chữ * Chêm xem
Trả lời
* So sánh * Nhân hoá * Ẩn dụ * Hoán dụ * Phóng đại * Nói giảm Nói tránh * Phép đối * Điệp từ * Điệp ngữ * Liệt kê * Câu hỏi tu từ * Đảo ngữ * Chơi chữ * Chêm xem