Cộng đồng Pháp ngữ có bao nhiêu nước thành viên?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Gồm 56 nước thành viên và 19 nước thành viên không chính thức
Trả lời
Gồm 56 nước thành viên và 19 nước thành viên không chính thức