1. Kiến thức chung

Nước ta có bao nhiêu tỉnh, thành phố tiếp giáp với biển?

Từ khóa: Kiến thức chung

Nước ta có 28 tỉnh, thành phố tiếp giáp với biển.

Trả lời

Nước ta có 28 tỉnh, thành phố tiếp giáp với biển.

28
28
28 tỉnh, thành phố
28tỉnh