1. Phong cách sống

Cuộc sống càng hiện đại, thì càng phức tạp?

Từ khóa: Phong cách sống

Vì càng hiện đại, thế giới càng phẳng, thông tin càng nhiều nên chúng ta bị quá tải thông tin & góc nhìn sự việc , giải quyết vấn đề cũng mang tính phức tạp hơn

Trả lời

Vì càng hiện đại, thế giới càng phẳng, thông tin càng nhiều nên chúng ta bị quá tải thông tin & góc nhìn sự việc , giải quyết vấn đề cũng mang tính phức tạp hơn