Cường độ trường hấp dẫn của Trái Đất?

  1. Khoa học

Cường độ trường hấp dẫn của Trái Đất, gia tốc rơi tự do và gia tốc trọng trường có phải là 1 không

Từ khóa: 

khoa học

Gia tốc trọng trường và gia tốc rơi tự do là một.
Tuy nhiên cường độ trường hấp dẫn lại khác về mặt ý nghĩa.
Một cách tổng quát, thì cường độ của một trường nào đó sẽ được tính bằng thương của lực tác động chia cho giá trị của yếu tố chịu tác động. (Ví dụ: Cường độ điện trường: E = F/q).
Như vậy nếu một vật khối lượng m chịu tác dụng của trọng lực có độ lớn P = m*g
Ta có:
Cường độ trường hấp dẫn = P/m = mg/m = g
Gia tốc có đơn vị là: m/s^2
Cường độ trường hấp dẫn thì có đơn vị là: N/kg
Để đơn giản thì người ta chọn g là gia tốc trọng trường là đặc trưng cho trường hấp dẫn luôn. Vì g = a = F/m. F=P nên g cũng bằng với cường độ trường hấp dẫn theo định nghĩa.
Trả lời hơi dài dòng tí, mong bạn có thể hiểu để có thể hình dung được ý nghĩa của cường độ của một trường bất kì.
Trả lời
Gia tốc trọng trường và gia tốc rơi tự do là một.
Tuy nhiên cường độ trường hấp dẫn lại khác về mặt ý nghĩa.
Một cách tổng quát, thì cường độ của một trường nào đó sẽ được tính bằng thương của lực tác động chia cho giá trị của yếu tố chịu tác động. (Ví dụ: Cường độ điện trường: E = F/q).
Như vậy nếu một vật khối lượng m chịu tác dụng của trọng lực có độ lớn P = m*g
Ta có:
Cường độ trường hấp dẫn = P/m = mg/m = g
Gia tốc có đơn vị là: m/s^2
Cường độ trường hấp dẫn thì có đơn vị là: N/kg
Để đơn giản thì người ta chọn g là gia tốc trọng trường là đặc trưng cho trường hấp dẫn luôn. Vì g = a = F/m. F=P nên g cũng bằng với cường độ trường hấp dẫn theo định nghĩa.
Trả lời hơi dài dòng tí, mong bạn có thể hiểu để có thể hình dung được ý nghĩa của cường độ của một trường bất kì.