Đặc điểm của phong trào thơ Mới là gì?

  1. Sáng tác

Từ khóa: 

sáng tác

* Giải phóng triệt để khỏi các phép tu từ, thanh vận chặt chẽ của các thể loại thơ truyền thống, thậm chí có sự xuất hiện và phát triển mạnh của thể loại thơ tự do, thơ không vần, thơ cấu trúc theo bậc thang. * Số lượng câu thường không bị giới hạn như các bài thơ truyền thống * Ngôn ngữ bình thường trong đời sống hàng ngày được nâng lên thành ngôn ngữ nghệ thuật trong thơ, không còn câu thúc bởi việc sử dụng điển cố văn học. * Nội dung đa diện, phức tạp, không bị gò ép trong những đề tài phong hoa tuyết nguyệt kinh điển. * Chịu ảnh hưởng của các trào lưu, khuynh hướng hiện đại trong thơ ca phương Tây như chủ nghĩa tượng trưng, chủ nghĩa lãng mạn, chủ nghĩa duy mỹ, chủ nghĩa ấn tượng, duy hiện đại.
Trả lời
* Giải phóng triệt để khỏi các phép tu từ, thanh vận chặt chẽ của các thể loại thơ truyền thống, thậm chí có sự xuất hiện và phát triển mạnh của thể loại thơ tự do, thơ không vần, thơ cấu trúc theo bậc thang. * Số lượng câu thường không bị giới hạn như các bài thơ truyền thống * Ngôn ngữ bình thường trong đời sống hàng ngày được nâng lên thành ngôn ngữ nghệ thuật trong thơ, không còn câu thúc bởi việc sử dụng điển cố văn học. * Nội dung đa diện, phức tạp, không bị gò ép trong những đề tài phong hoa tuyết nguyệt kinh điển. * Chịu ảnh hưởng của các trào lưu, khuynh hướng hiện đại trong thơ ca phương Tây như chủ nghĩa tượng trưng, chủ nghĩa lãng mạn, chủ nghĩa duy mỹ, chủ nghĩa ấn tượng, duy hiện đại.