Danh ngôn (Sưu tầm)

  1. Triết học

"Tài năng bắn trúng cái đích mà không ai khác bắn trúng được. Thiên tài bắn trúng cái đích mà không ai khác nhìn thấy được."

(Talent hits a target no one else can hit Genius hits a target no one else can see.)

-Arthur Schopenhauer-

"Cái đẹp theo một cách nào đó có thể coi là buồn tẻ. Thậm chí dù khái niệm của nó thay đổi qua thời đại... một vật được coi là đẹp luôn phải đi theo những quy luật nhất định. Một cái mũi đẹp không nên dài hơn thế này hay ngắn hơn thế này, ngược lại, một cái mũi xấu có thể dài như mũi Pinocchio, hay to như vòi voi, hay giống như mỏ đại bàng, và do vậy cái xấu không thể dự đoán được, và cho dải khả năng vô hạn. Cái đẹp là hữu hạn, cái xấu vô hạn như Chúa trời."

(Beauty is, in some way, boring. Even if its concept changes through the ages... a beautiful object must always follow certain rules. A beautiful nose shouldn't be longer than that or shorter than that, on the contrary, an ugly nose can be as long as the one of Pinocchio, or as big as the trunk of an elephant, or like the beak of an eagle, and so ugliness is unpredictable, and offers an infinite range of possibility. Beauty is finite, ugliness is infinite like God.)

-Umberto Eco-

"Một người bắt đầu nói dở khi người đó chả có gì để nói"

(One always speaks badly when one has nothing to say.)

-Voltare-

https://cdn.noron.vn/2020/09/01/8704136953893096-1598928623_512.jpg
Từ khóa: 

triết học

Rất nhiều người nhầm lẫn tài năng và thiên tài.

Trả lời

Rất nhiều người nhầm lẫn tài năng và thiên tài.