Dầu chuối là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Dầu chuối là este của axit axetic và rượu amylic. Dầu chuối có công thức : CH3COOC5H11
Trả lời
Dầu chuối là este của axit axetic và rượu amylic. Dầu chuối có công thức : CH3COOC5H11