Để trở thành một giáo viên giỏi thì cần những yếu tố nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Theo em, để trở thành một giáo viên giỏi thì trước hết là phải có phương pháp dạy học tốt, cần có những kỹ năng sư phạm tốt.Như vậy, học sinh mới có thể hiểu bài và chất lượng học tập được nâng cao.Ngoài ra, cần nâng cao kỹ năng chuyên môn, có chuyên môn tốt thì mới truyền đạt hết được những kiến thức cho học sinh và nâng cao chất lượng học sinh. Theo em, để trở thành một giáo viên giỏi thì trước hết là phải có phương pháp dạy học tốt, cần có những kỹ năng sư phạm tốt.Như vậy, học sinh mới có thể hiểu bài và chất lượng học tập được nâng cao.Ngoài ra, cần nâng cao kỹ năng chuyên môn, có chuyên môn tốt thì mới truyền đạt hết được những kiến thức cho học sinh và nâng cao chất lượng học sinh. Theo em, để trở thành một giáo viên giỏi thì trước hết là phải có phương pháp dạy học tốt, cần có những kỹ năng sư phạm tốt.Như vậy, học sinh mới có thể hiểu bài và chất lượng học tập được nâng cao.Ngoài ra, cần nâng cao kỹ năng chuyên môn, có chuyên môn tốt thì mới truyền đạt hết được những kiến thức cho học sinh và nâng cao chất lượng học sinh. Theo em, để trở thành một giáo viên giỏi thì trước hết là phải có phương pháp dạy học tốt, cần có những kỹ năng sư phạm tốt.Như vậy, học sinh mới có thể hiểu bài và chất lượng học tập được nâng cao.Ngoài ra, cần nâng cao kỹ năng chuyên môn, có chuyên môn tốt thì mới truyền đạt hết được những kiến thức cho học sinh và nâng cao chất lượng học sinh.
Trả lời
Theo em, để trở thành một giáo viên giỏi thì trước hết là phải có phương pháp dạy học tốt, cần có những kỹ năng sư phạm tốt.Như vậy, học sinh mới có thể hiểu bài và chất lượng học tập được nâng cao.Ngoài ra, cần nâng cao kỹ năng chuyên môn, có chuyên môn tốt thì mới truyền đạt hết được những kiến thức cho học sinh và nâng cao chất lượng học sinh. Theo em, để trở thành một giáo viên giỏi thì trước hết là phải có phương pháp dạy học tốt, cần có những kỹ năng sư phạm tốt.Như vậy, học sinh mới có thể hiểu bài và chất lượng học tập được nâng cao.Ngoài ra, cần nâng cao kỹ năng chuyên môn, có chuyên môn tốt thì mới truyền đạt hết được những kiến thức cho học sinh và nâng cao chất lượng học sinh. Theo em, để trở thành một giáo viên giỏi thì trước hết là phải có phương pháp dạy học tốt, cần có những kỹ năng sư phạm tốt.Như vậy, học sinh mới có thể hiểu bài và chất lượng học tập được nâng cao.Ngoài ra, cần nâng cao kỹ năng chuyên môn, có chuyên môn tốt thì mới truyền đạt hết được những kiến thức cho học sinh và nâng cao chất lượng học sinh. Theo em, để trở thành một giáo viên giỏi thì trước hết là phải có phương pháp dạy học tốt, cần có những kỹ năng sư phạm tốt.Như vậy, học sinh mới có thể hiểu bài và chất lượng học tập được nâng cao.Ngoài ra, cần nâng cao kỹ năng chuyên môn, có chuyên môn tốt thì mới truyền đạt hết được những kiến thức cho học sinh và nâng cao chất lượng học sinh.