Dịch nghĩa câu “養生喪死無憾、王道之始也”

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Dịch nghĩa: Dưỡng sinh táng tử vô hám, vương đạo chi thủy dã Luận giải: Nuôi sự sống, mất sự chết, đừng tiếc, ấy là bắt đầu của Vương đạo
Trả lời
Dịch nghĩa: Dưỡng sinh táng tử vô hám, vương đạo chi thủy dã Luận giải: Nuôi sự sống, mất sự chết, đừng tiếc, ấy là bắt đầu của Vương đạo