Diện tích lục địa của Trung Quốc là bao nhiêu?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Trung Quốc (Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa) có diện tích lục địa là: 9.596.961 triệu km².
Trả lời
Trung Quốc (Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa) có diện tích lục địa là: 9.596.961 triệu km².