Làm thế nào để học tốt môn tiếng pháp?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Tôi nhớ nhất câu trả lời của thầy tôi khi ông bị chúng tôi hỏi câu này. câu trả lời của ông là: Học thuộc lòng. Chúng tôi hỏi lại: Học thuộc lòng cái gì? Ông bảo: Tất cả. Cái bọn học trò lếu láo như chúng tôi hồi đó đã thách thức ông: Thế thầy còn nhớ bài Ngày khai trường của Anatone France không? Ông không nói năng gì, đọc luôn một lèo cái bài đấy. À, ông ấy không thường xuyên đi dạy đâu nhé! Ông là người dịch cho các lãnh đạo cấp cao, là người dịch bài phát biểu của Chủ tịch Nước Trần Đức Lương tại Hội nghị Thượng đỉnh khối Pháp ngữ tổ chức ở Hà Nội năm 1997.
Trả lời
Tôi nhớ nhất câu trả lời của thầy tôi khi ông bị chúng tôi hỏi câu này. câu trả lời của ông là: Học thuộc lòng. Chúng tôi hỏi lại: Học thuộc lòng cái gì? Ông bảo: Tất cả. Cái bọn học trò lếu láo như chúng tôi hồi đó đã thách thức ông: Thế thầy còn nhớ bài Ngày khai trường của Anatone France không? Ông không nói năng gì, đọc luôn một lèo cái bài đấy. À, ông ấy không thường xuyên đi dạy đâu nhé! Ông là người dịch cho các lãnh đạo cấp cao, là người dịch bài phát biểu của Chủ tịch Nước Trần Đức Lương tại Hội nghị Thượng đỉnh khối Pháp ngữ tổ chức ở Hà Nội năm 1997.