Định nghĩa, cấu trúc, chức năng của văn hóa chính trị. Cho 1 ví dụ về văn hóa chính trị mà anh chị quan tâm ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

ĐỊNH NGHĨA VĂN HÓA CHÍNH TRỊ: - Để trả lời câu hỏi văn hóa chính trị là gì luôn không đơn giản. Điều này phản ánh mối quan hệ phức tạp của "văn hóa - chính trị". Hai nhà chính trị học Mỹ - Đ.Enkinx và R.Ximeon viết về sự phức tạp đó như sau: "văn hóa chính trị - đó là 1 trong những khái niệm thường thấy và hấp dẫn nhất trong khoa học chính trị, nhưng đồng thời nó cũng là khái niệm nhiều mâu thuẫn và rắc rối nhất". - Định nghĩa về văn hóa chính trị: "Văn hóa chính trị được hiểu là trình độ phát triển của con người thể hiện trình độ hiểu biết về chính trị, trình độ tổ chức hệ thống tổ chức quyền lực theo một chuẩn giá trị xã hội nhất định nhằm điều hòa các quan hệ lợi ích giữa các giai cấp và bảo vệ lợi ích của giai cấp cầm quyền, phù hợp với xu thế phát triển và tiến bộ xã hội". CẤU TRÚC - Tri thức và hiểu biết chính trị. - Hành vi của chủ thế chính trị. - Hệ tư tưởng, đường lối, quyết định chính trị. - Khuôn mẫu, chuẩn mực, phương thức. - Truyền thống chính trị. - Lí tưởng và niềm tin chính trị. - Tình cảm và đạo đức chính trị. CHỨC NĂNG: - Điều chỉnh quan hệ chính trị. - Định hướng hoạt động của chủ thể chính trị. - Khai sáng (phát triển nhận thức của chủ thể chính trị). - Dân chủ hóa, chống sự tha hóa của chính trị. Yếu tố quy định thực hiện chức năng của văn hóa chính trị: - Chủ thể. - Môi trường văn hóa. - Trình độ dân chủ hóa. Vd: Nửa đầu thế kỷ XX tình trạng phân biệt chủng tộc -> sau TKXX cấm phân biệt -> hiện nay là một vấn đề nhạy cảm...
Trả lời
ĐỊNH NGHĨA VĂN HÓA CHÍNH TRỊ: - Để trả lời câu hỏi văn hóa chính trị là gì luôn không đơn giản. Điều này phản ánh mối quan hệ phức tạp của "văn hóa - chính trị". Hai nhà chính trị học Mỹ - Đ.Enkinx và R.Ximeon viết về sự phức tạp đó như sau: "văn hóa chính trị - đó là 1 trong những khái niệm thường thấy và hấp dẫn nhất trong khoa học chính trị, nhưng đồng thời nó cũng là khái niệm nhiều mâu thuẫn và rắc rối nhất". - Định nghĩa về văn hóa chính trị: "Văn hóa chính trị được hiểu là trình độ phát triển của con người thể hiện trình độ hiểu biết về chính trị, trình độ tổ chức hệ thống tổ chức quyền lực theo một chuẩn giá trị xã hội nhất định nhằm điều hòa các quan hệ lợi ích giữa các giai cấp và bảo vệ lợi ích của giai cấp cầm quyền, phù hợp với xu thế phát triển và tiến bộ xã hội". CẤU TRÚC - Tri thức và hiểu biết chính trị. - Hành vi của chủ thế chính trị. - Hệ tư tưởng, đường lối, quyết định chính trị. - Khuôn mẫu, chuẩn mực, phương thức. - Truyền thống chính trị. - Lí tưởng và niềm tin chính trị. - Tình cảm và đạo đức chính trị. CHỨC NĂNG: - Điều chỉnh quan hệ chính trị. - Định hướng hoạt động của chủ thể chính trị. - Khai sáng (phát triển nhận thức của chủ thể chính trị). - Dân chủ hóa, chống sự tha hóa của chính trị. Yếu tố quy định thực hiện chức năng của văn hóa chính trị: - Chủ thể. - Môi trường văn hóa. - Trình độ dân chủ hóa. Vd: Nửa đầu thế kỷ XX tình trạng phân biệt chủng tộc -> sau TKXX cấm phân biệt -> hiện nay là một vấn đề nhạy cảm...