Đối tượng nghiên cứu của xã hội học là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Có nhiều cách nhìn khác nhau về đối tượng nghiên cứu của xã hội học.Theo Durkheim, đối tượng nghiên cứu của xã hội học là “sự kiện xã hội”. Đối với August Comte, xã hội học là khoa học nghiên cứu về các quy luật tổ chức xã hội. Tuy nhiên, xem xét toàn bộ lịch sử phát triển của xã hội học thế giới, có ba khuynh hướng chính trong cách tiếp cận xã hội học như sau : tiếp cận vi mô, tiếp cận trung mô, tiếp cận vĩ mô.
Trả lời
Có nhiều cách nhìn khác nhau về đối tượng nghiên cứu của xã hội học.Theo Durkheim, đối tượng nghiên cứu của xã hội học là “sự kiện xã hội”. Đối với August Comte, xã hội học là khoa học nghiên cứu về các quy luật tổ chức xã hội. Tuy nhiên, xem xét toàn bộ lịch sử phát triển của xã hội học thế giới, có ba khuynh hướng chính trong cách tiếp cận xã hội học như sau : tiếp cận vi mô, tiếp cận trung mô, tiếp cận vĩ mô.