Đồng loạt tăng số tiền hưởng BHXH bắt buộc với NLĐ từ ngày 01.07.2019

  1. Kiến thức chung

Theo Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP thì mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh tăng từ 1.390.000 đồng lên thành 1.490.000 đồng kể từ ngày 01/7/2019.

Như vậy, từ ngày 01/7/2019 sẽ đồng loạt tăng số tiền hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc với người lao động (NLĐ) cho phù hợp với quy định nêu trên. Cụ thể như sau:

1, Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau một ngày bằng 447.000 đồng (hiện hành là 417.000 đồng). (Điều 29 

Luật BHXH 2014
)

2, Lao động nữ sinh con hoặc NLĐ nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2.980.000 đồng (hiện hành là 2.780.000 đồng).

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng 2.980.000 đồng (hiện hành là 2.780.000 đồng) cho mỗi con. (Điều 38 Luật BHXH 2014)

3, Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 447.000 đồng (hiện hành là 417.000 đồng). (Điều 41 Luật BHXH 2014)

4, Mức trợ cấp một lần với NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% được thực hiện như sau:

Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng 7.450.000 đồng (hiện hành là 6.950.000 đồng), sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 745.000 đồng (hiện hành là 695.000 đồng). (Điều 46 Luật BHXH 2014)

5, Mức trợ cấp hằng tháng với NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên được thực hiện như sau:

Suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 447.000 đồng (hiện hành là 417.000 đồng), sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 29.800 đồng (hiện hành là 27.800 đồng). (Điều 47 Luật BHXH 2014)

6, Trợ cấp phục vụ với NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù hai mắt hoặc cụt, liệt hai chi hoặc bị bệnh tâm thần bằng 1.490.000 đồng (mức hiện hành 1.390.000 đồng). (Điều 50 Luật BHXH 2014)

7, NLĐ đang làm việc bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng 53.640.000 đồng (hiện hành là 50.040.000 đồng). (Điều 51 Luật BHXH 2014)

8, Trợ cấp mai táng bằng 14.900.000 đồng (hiện hành là 13.900.000 đồng) - (Điều 66 Luật BHXH 2014)

9, Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 745.000 đồng (hiện hành là 695.000 đồng); trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 1.043.000 đồng (hiện hành là 973.000 đồng). (Điều 68 Luật BHXH 2014)

Từ khóa: 

kiến thức chung