Dựa vào chức năng của sản phẩm của gen người ta chia gen thành mấy loại?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

2 loại là gen cấu trúc và gen điều hòa
Trả lời
2 loại là gen cấu trúc và gen điều hòa