Dựa vào đâu Facebook có thể nhận diện khuôn mặt?

  1. Công nghệ thông tin

Mình thấy rằng mỗi lần đăng ảnh lên thì FB có chức năng nhận diện bạn bè và tự tag họ và hình của mình luôn ấy. Mình muốn hỏi là tính năng nào đã giúp FB thực hiện điều này vậy mọi người?
Từ khóa: 

công nghệ thông tin

FB sử dụng công nghệ nhận dạng mặt người tự động. Mỗi ảnh mặt người được gán cho một người (profile) cụ thể. Họ làm được điều này nhờ sử dụng các tiến bộ mạnh gần đây của lĩnh vực xử lí ảnh số, một lĩnh vực con của trí tuệ nhân tạo theo nghĩa hẹp.

Thực chất, FB giải quyết một bài toán phân loại, với mỗi input x là một ảnh (hoặc cụ thể hơn là một vùng ảnh mặt người) thì chương trình máy tính tự động phân loại x thành một nhãn y. Có thể hiểu nôm na, y là một hàm số toán học của x, y = f(x).

Bài toán phân loại tự động được sử dụng thường xuyên và liên tục trong công nghệ. Ví dụ, nếu bạn dùng các hộp thư như Gmail, bạn sẽ thấy các thư được Google phân loại tự động là thư rác hay không, tự xếp thư vào các thư mục Spam hay Inbox. Trong ví dụ này thì x là một thư điện tử, và y là loại của thư (thư rác hay thư bình thường).

Trả lời

FB sử dụng công nghệ nhận dạng mặt người tự động. Mỗi ảnh mặt người được gán cho một người (profile) cụ thể. Họ làm được điều này nhờ sử dụng các tiến bộ mạnh gần đây của lĩnh vực xử lí ảnh số, một lĩnh vực con của trí tuệ nhân tạo theo nghĩa hẹp.

Thực chất, FB giải quyết một bài toán phân loại, với mỗi input x là một ảnh (hoặc cụ thể hơn là một vùng ảnh mặt người) thì chương trình máy tính tự động phân loại x thành một nhãn y. Có thể hiểu nôm na, y là một hàm số toán học của x, y = f(x).

Bài toán phân loại tự động được sử dụng thường xuyên và liên tục trong công nghệ. Ví dụ, nếu bạn dùng các hộp thư như Gmail, bạn sẽ thấy các thư được Google phân loại tự động là thư rác hay không, tự xếp thư vào các thư mục Spam hay Inbox. Trong ví dụ này thì x là một thư điện tử, và y là loại của thư (thư rác hay thư bình thường).