1. Lịch sử

Giả sử Nhà Tây Sơn tiêu diệt được Nguyễn Ánh làm chủ toàn bộ Đại Việt thì sẽ phong thưởng các công thần như thế nào?

Sau khi khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi, Hoàng đế Thuận Thiên Lê Lợi đã ban hạch khen thưởng cho các công thần của ông theo 9 bậc. Vậy giả sử nếu phong trào Tây Sơn thành công, Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ không mất sớm mà đánh bại được Nguyễn Ánh, thống nhất giang sơn thì ông sẽ khen thưởng tướng lãnh của mình thế nào?

Theo ý kiến cá nhân của mình thì có thể như sau:

  1. Huyện Thượng Hầu: Trần Quang Diệu, Võ Văn Dũng, Nguyễn Thiếp
  2. Á Thượng Hầu: Trần Văn Kỷ, Ngô Văn Sở, Ngô Thì Nhậm, Nguyễn Văn Lộc, Nguyễn Văn Tuyết
  3. Hương Thượng Hầu: Lê Văn Hưng, Phạm Văn Tham, Trương Văn Đa, Phan Huy Ích, Bùi Thị Xuân
  4. Đình Thượng Hầu: Lý Văn Bưu, Vũ Đình Tú, Bùi Thị Nhạn, Phan Văn lân
  5. Huyện Hầu: Mạc Quan Phù, Trần Thiên Bảo, Huỳnh Thị Cúc, Nguyễn Thị Dung, Đặng Tiến Đông, Lê Trung...
  6. Á Hầu: Nguyễn Quang Huy, Đặng Văn Long, Đặng Văn Chân, Trần Thị Lan...
  7. Quan Nội Hầu: Đặng Xuân Phong, Lê Văn Long, Trịnh Nhất...
  8. Quan Phục Hầu: Nguyễn Quang Huy, Phạm Văn Trị...
  9. Trước Phục Hầu: Nguyễn Tăng Long, Lê Chất...
Từ khóa: , lịch sử
Theo ý của cá nhân thì La Sơn phu tử có thể nếu phong sẽ chỉ phong ở hàng Á Thượng Hầu mà thôi

Trả lời

Theo ý của cá nhân thì La Sơn phu tử có thể nếu phong sẽ chỉ phong ở hàng Á Thượng Hầu mà thôi