Giáo dục bản ngữ là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Theo Đinh Văn Đức –Nguyễn Văn Chính –Đinh Kiều Châu trong Dẫn luận Ngôn ngữ học ứng dụng, giáo dục bản ngữ đã xuất hiện từ lâu và là truyền thống của mỗi quốc gia, thể hiện ởgiáo dục học đường, khoa cử, sáng tác văn học, sau này là báo chí-truyền thông, trong đó dạy tiếng mẹ đẻ ở nhà truờng là nội dung quan trọng. Mục tiêu giáo dục chung là giúp cho người bản ngữ nói tốt và viết tốt hơn, nâng cao năng lực giao tiếp và khả năng thưởng thức nghệ thuật ngôn từ. Kênh dạy bản ngữ ở học đường rất quan trọng. Nội dung quan trọng của việc giáo dục bản ngữ bao gồm : + Giáo dục văn tự(chữ viết) + Giáo dục ngôn ngữ trong nhà truờng bằng tiếng mẹ đẻ + Giáo dục ngôn ngữ“kĩ thuật”.
Trả lời
Theo Đinh Văn Đức –Nguyễn Văn Chính –Đinh Kiều Châu trong Dẫn luận Ngôn ngữ học ứng dụng, giáo dục bản ngữ đã xuất hiện từ lâu và là truyền thống của mỗi quốc gia, thể hiện ởgiáo dục học đường, khoa cử, sáng tác văn học, sau này là báo chí-truyền thông, trong đó dạy tiếng mẹ đẻ ở nhà truờng là nội dung quan trọng. Mục tiêu giáo dục chung là giúp cho người bản ngữ nói tốt và viết tốt hơn, nâng cao năng lực giao tiếp và khả năng thưởng thức nghệ thuật ngôn từ. Kênh dạy bản ngữ ở học đường rất quan trọng. Nội dung quan trọng của việc giáo dục bản ngữ bao gồm : + Giáo dục văn tự(chữ viết) + Giáo dục ngôn ngữ trong nhà truờng bằng tiếng mẹ đẻ + Giáo dục ngôn ngữ“kĩ thuật”.