Hãy nêu cách xác định một hàm số là hàm số chẵn, hàm số lẻ và nêu ra trục đối xứng hoặc tâm đối xứng đồ thì của từng loại.

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Câu trả lời: - Hàm số chẵn là hàm số: Đồ thị của hàm số chẵn luôn nhận trục tung làm trục đối xứng. - Hàm số lẻ là hàm số: Đồ thị của hàm số lẻ luôn nhận gốc tọa đồ làm tâm đối xứng.
Trả lời
Câu trả lời: - Hàm số chẵn là hàm số: Đồ thị của hàm số chẵn luôn nhận trục tung làm trục đối xứng. - Hàm số lẻ là hàm số: Đồ thị của hàm số lẻ luôn nhận gốc tọa đồ làm tâm đối xứng.