Hình bình hành có một góc vuông đó là hình gì?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Hình bình hành là hình có 2 cặp cạnh song song và bằng nhau. Vậy nếu có 1 góc vuông, nó trở thành hình chữ nhật nè.

Trả lời

Hình bình hành là hình có 2 cặp cạnh song song và bằng nhau. Vậy nếu có 1 góc vuông, nó trở thành hình chữ nhật nè.

Hình Chữ Nhật

Hình chữ nhật

Hình chữ nhật

hình chữ nhật

Hình chữ nhật
Hình chữ nhật
Hình chữ nhật

Hình chữ nhật

Hùnh chữ nhật