1. Noron.vn
  2. Hình thức bầu cử nhân sự các cấp trong tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là?

Hình thức bầu cử nhân sự các cấp trong tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là?

Từ khóa: Kiến thức chung

Trả lời

Bỏ phiếu kín