Hồ là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Hồ là những bồn kín chứa nước, không thông trực tiếp ra biển tổng diện tích các hồ khoảng 1,8% bề mặt Trái Đất, bằng 6,1 diện tích miền đất liền. Hồ cũng đóng vai trò quan trọng trong đời sống con người nên có hẳn một bộ môn nghiên cứu về hồ gọi là hồ học (limnology).
Trả lời
Hồ là những bồn kín chứa nước, không thông trực tiếp ra biển tổng diện tích các hồ khoảng 1,8% bề mặt Trái Đất, bằng 6,1 diện tích miền đất liền. Hồ cũng đóng vai trò quan trọng trong đời sống con người nên có hẳn một bộ môn nghiên cứu về hồ gọi là hồ học (limnology).