1. Kiến thức chung

Hỏi về phân tích văn học?

1. Đặc Điểm nghệ thuật của tiểu thuyết Minh Thanh

2. Chứng minh Lý Bạch cao , Đỗ Phủ sâu, Bạch Cư Dị Sắc

Cả nhà giúp em với ạ. Em cam on

Từ khóa: đặc điểm nghệ thuật, văn học, phân tích văn học, Kiến thức chung